Novi adresa i kontakti kancelarije u Beogradu:
Koste Glavinica 23a, 11000 Beograd, Srbija
Tel: 011 41 41 180
Faks: 011 41 41 181
E-mail: info@lokalnirazvoj.rs

Zatvori

Promovisani lokalni mobilni timovi za karijerno vođenje i savetovanje
Promocija LMT Bujanovac

5. februar 2013 - Uz pomoć Projekta, Lokalni mobilni timovi za karijerno vođenje (LMT) omogućiće mladima u Bujanovcu i Vladičinom Hanu da dobiju informacije o mogućnostima nastavka školovanja, da saznaju kakve su potrebe poslodavaca i da usvoje nova znanja i veštine u vezi razvoja karijere i zapošljavanja.  

Promocija LMT organizovana je uz podršku Beogradske otvorene škole koja je nedavno dobila grant (bespovratna finansijska sredstva) Projekta kako bi sprovela aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja i omogućila da se LMT, kreirani uz podršku Projekta u 2012, institucionalizuju. 

Glavni cilj LMT je da omoguće bolju koordinaciju i objedinjavanje postojećih resursa za karijerno savetovanje na lokalnom i regionalnom nivou. Mobilni timovi će se u narednom periodu uključiti u niz aktivnosti kao što su: karijerno informisanje i savetovanje, organizovanje poseta studenata specijalizovanim sajmovima, kao i poseta zaposlenima na njihovim radnim mestima. Više od 200 zainteresovanih prisustvovalo je promociji ovih mobilnih timova u Bujanovcu i Vladičinom Hanu.

LMTs sačinjavaju predstavnici lokalnih samouprava, prosvetnih radnika iz lokalnih srednjih i srednje-stručnih škola, kao i karijerni savetnici, a njihov rad koordiniraju lokalne Kancelarije za mlade.

U narednom periodu Projekat će podržati LMT u još šest opština/gradova sa kojima sarađuje.  

Projekat pomaže uspostavljanje javno-privatnih partnerstava u svih 8 područja međuopštinske saradnje
Slika: lawfortun.wordpress.com

4. februar 2013 - Nastavljajući praksu uspostavljanja javno-privatnih partnerstava (JPP), Projekat je odobrio grant (bespovratna finansijska sredstva) od 98,000 dolara Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj (NALED) kako bi uspostavila najmanje 8 JPP širom Srbije. NALED će raditi sa 30 ciljanih investitora kako bi se formirala održiva i inovativna JPP sa značajnim potencijalom za ekonomski rast i razvoj zajednica u kojima su formirana.

Grant će omogućiti da partnerske opštine i gradovi objektivno sagledaju svoje investicione potencijale i utvrde prioritetne inicijative koje bi bile pogodne za uspostavljanje JPP. Za uspeh ovakvih partnerstava potrebno je da privatni investitor uloži najmanje 50 procenata kapitala za datu aktivnost, dok bi lokalne samouprave trebalo da doprinesu sa preostalih 50%.  

U Srbiji do danas nije bilo većeg uspeha u razvoju i uspostavljanju ekonomski opravdanih, ekološki sigurnih i društveno prihvatljivih javno-privatnih partnerstava.  Projekat je identifikovao JPP kao efikasan mehanizam za stimulisanje investicija privatnog sektora na lokalnom nivou, koje doprinose ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mesta. 

Zrenjaninsko i novosadsko partnerstvo: Predstavnici sva tri sektora u borbi protiv korupcije
Photo: blogs.worldbank.org

30. januar 2013 - Uz pomoć bespovratnih finansijskih sredstava (granta) USAID Projekta održivog lokalnog razvoja, organizacije civilnog društva BiD Zrenjanin, PALGO Centar i Novosadska novinarska škola organizovale su trening za 37 predstavnika lokalnih vlasti, privatnog i nevladinog sektora zrenjaninskog i novosadskog međuopštinskog partnerstva (koja obuhvataju 7 opština/gradova), kako bi im pomogli u identifikovanju izvora i borbi protiv korupcije.  

Lokalne vlasti su, u okviru priprema za trening, popunile upitnik za samoprocenu efikasnosti lokalnih anti-korupcijskih inicijativa, a rezultati ovog istraživanja korišćeni su kao osnov za diskusiju učesnika treninga. Radionica je takođe imala za cilj da se poveća učešće građana i međusektorska saradnja u donošenju odluka na lokalnom i regionalnom nivou.  

Tokom poslednjih par godina ostvaren je značajan napredak u smanjenju korupcije u Srbiji, iako, u percepciji građana, ona ostaje jedan od najvećih društvenih problema. Samo mali broj lokalnih samouprava doneo je Akcione planove za borbu protiv korupcije a često se oni nisu ni sprovodili u praksi. Promena negativne percepcije građana ostaje kao veliki izazov koji značajno utiče na stepen poverenja građana u javne institucije. 

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja pomaže partnerskim opštinama i gradovima da formiraju partnerstva javnog, privatnog i civilnog sektora kako bi se prevazišle sve prepreke koje ograničavaju ekonomski rast i razvoj. 

Objavljen Vodič za umrežavanje mladih i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka
Lokalni razvoj.rs

29. januar 2013 - Uz pomoć Projekta, Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) objavila je Vodič za umrežavanje mladih na lokalnom i regionalnom nivou i uključivanje u procese donošenja odluka.

Tokom 2012. KOMS je započeo procese umrežavanja mladih na teritoriji Vojvodine, Zapadne i Istočne Srbije, a paralelno sa tim se radilo i na izradi Vodiča. Ova publikacija namenjena je predstavnicima lokalnih udruženja mladih i za mlade, ali i svim drugim zainteresovanim stranama koje žele da saznaju više o značaju umrežavanja i povećanju učešća mladih u društvenim procesima, pre svega procesima donošenja odluka koje se tiču mladih. 

Vodič predstavlja modele regionalizacije i daje sugestije za pozicioniranje udruženja mladih i za mlade u odnosu na institucije na lokalnom nivou. Takođe se preporučuje povećanje saradnje između Kancelarija za mlade, poboljšanje stepena informisanosti mladih o mogućnostima za učešće u odlučivanju i o mogućnostima za zapošljavanje, uvođenje formalnog sistema koji će podržati aktivizam mladih, kao i povezivanje, kreiranje mreža mladih, sa ciljem da oni budu uključeni u regionalne razvojne projekte.   

Vodič je distribuiran lokalnim organizacijama za mlade/mladih, Kancelarijama za mlade, Ministarstvu za omladinu i sport, Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, međunarodnim donatorskim organizacijama i drugim institucijama, kao i medijima. 

Nova Varoš, uz podršku Projekta, sertifikovana kao opština sa povoljnim poslovnim okruženjem
Slika: www.womenonthefence.com

22. januar 2013 - Kao rezultat stručne pomoći Projekta, partnerskoj opštini Nova Varoš dodeljen je certifikat Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) o povoljnom poslovnom okruženju. Certifikat promoviše efikasan i transparentan rad lokalnih samouprava i omogućava ocenjivanje kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave nude investitorima i privredi. 

Podržavajući Novu Varoš u postupku certifikacije, Projekat joj je pomogao da poboljša lokalne procedure za izdavanje dozvola (otvaranjem jedinstvenog šaltera u Uslužnom centru za građane, izradom vodiča za dobijanje dozvola i pratećih obrazaca); da za potencijalne investitore napravi bazu podataka o lokacijama za investiranje; da izradi dokumentaciju koja je potrebna za osnivanje Saveta za privredni razvoj; i da pripremi promotivni materijal (novi vodič o mogućnostima za investiranje u opštini, ažurirana Internet prezentacija sa relevantnim informacijama o mogućnostima investiranja). 

NALED-ov certifikat namenjen je opštinama i gradovima Srbije koji žele da poboljšaju svoje poslovno okruženje i privuku nove investicije kako bi ubrzali svoj ekonomski razvoj.

Nova Varoš je treći partner Projekta koji je dobio certifikat uz pomoć Projekta. Naime, Sombor i Novi Sad su takođe certifikovani tokom 2012. godine. Projekat je podržao i izradu Vodiča za lokalne samouprave u certifikaciji opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Ukupno: 108 vesti
Strana na kojoj se nalazite: 1 od ukupno 22


https://www.iVisa.com