U skladu sa odredbama Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava o obeležavanju svih publikacija i drugih štampanih materijala koji su u potpunosti ili delimično finansirani od strane USAID-a, svi materijali moraju imati logo USAID-a, koji je jednak ili veći od logoa primaoca bespovratnih sredstava.

Prilikom korišćenja logo-a USAID-a molimo Vas da poštujete sledeća uputstva:

Uz logo USAID-a mora da stoji i sledeći propratni tekst:

"Štampanje/izradu/distribuciju (upisati koja vrsta pomoći je u pitanju) ove publikacije/brošure (upisati koja vrsta materijala je u pitanju) omogućio je američki narod posredstvom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). ___________ (upisati ime kompanije/organizacije čiji je materijal) je u potpunosti odgovorna za sadržaj ove brošure/publikacije (upisati koja vrsta materijala je u pitanju), koji ne mora nužno odražavati stavove USAID-a ili vlade Sjedinjenih Američkih Država."

Samo u slučaju da svrha publikacije ili drugih materijala ne podržava korišćenje gore navedenog teksta i loga USAID-a, ili ukoliko, zbog veličine materijala (na primer: mali katalozi, flajeri, oznake na prodajnim artiklima i sl.), nije moguće iskoristiti ni logo, ni tekst – primalac bespovratnih sredstava nije obavezan da se drži pomenutih smernica.

U tom slučaju je primalac bespovratnih sredstava dužan da blagovremeno obavesti USAID-ov projekat održivog lokalnog razvoja o nemogućnosti primene odgovarajućeg označavanja, i da navede odgovarajuće obrazloženje.

Pre puštanja u štampu konačne verzije neohodno je poslati prikaz (layout) samo onih stranica na kojima se nalaze pomenuti prateći tekst i logo, na adresu: dsradovanovic@lokalnirazvoj.rs

Ukoliko imate dodatnih pitanja o zahtevima u vezi sa brendiranje ili korišćenjem loga, molimo vas da se obratite Stručnjaku za komunikacije Danijeli Šever Radovanović, ili da pročitate USAID-ov Priručnik o grafičkim standardima.