Projektne aktivnosti usmerene su na sledeće oblasti:

1
Jačanje međuopštinske saradnje

Kroz ovu komponentu Projekat će pružiti pomoć grupi grupi opština/gradova u partnerstvu sa privatnim sektorom i civilnim društvom, kako bi formirale područja/oblasti međuopštinske saradnje koje su osposovljene da zajednički planiraju, sprovedu i upravljaju međuopštinskim projektima ekonomskog razvoja, da objedine i dele resurse i lokalne usluge i zajedničkim naporima rešavaju regionalne ekonomske i društvene probleme.

Projekat će podržati uključivanje privatnog sektora u planiranje regionalnog ekonomskog razvoja, kako bi se obezbedile investicije, prihodi i zapošljavanje. U isto vreme biće pružena stručna pomoć lokalnim vlastima kako bi se osposobile da privuku i zadrže kapitalne investicije, kroz pristup raspoloživim izvorima finansiranja: nacionalnim, EU, a posebno EU IPA fondovima.

Kontakt: Tamara Dunđerović

2
Reforma javne uprave

Kroz ovu komponentu Projekat će pomagati gradovima i opštinama u izabranim područjima međuopštinske saradnje kroz: podršku poboljšanju finansijskih, tehničkih i upravljačkih kapaciteta na lokalnom i regionalnom nivou; kao i kroz podršku u predlaganju novih ili izmeni postojećih propisa i sektorskih strategija koje doprinose afirmaciji principa dobrog upravljanja; a sve sa ciljem da se uspešno primene regionalne politike i planovi.

Projekat će pružiti finansijsku i stručnu podršku NALED-u (Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj) i drugim organizacijama i institucijama koje zastupaju interese privatnog sektora, kako bi pomogao lokalnim samoupravama da promovišu i kontinuirano pružaju kvalitetne poslovne usluge, osiguravajući da opštine i gradovi i njihova poslovna zajednica adekvatno odgovore na izazove međuopštinskog ekonomskog razvoja. Projekat će takođe raditi na međunarodnom priznanju i dugoročnoj održivosti NALED-ove sertifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Pored toga, Projekat će podržati rad gradonačelnika, predsednika opština i lokalnih skupština, kako bi se uspostavio formalni mehanizam za uključivanje građana u donošenje odluka, koje se tiču ključnih pitanja kao što su: lokalni budžeti, selekcija međuopštinskih kapitalnih investicionih projekata i razvoj lokalnih planova korišćenja opštinskog/gradskog zemljišta i regionalnih razvojnih planova. Projektne aktivnosti biće usmerene na podršku sprovođenju izmena Zakona o lokalnoj samoupravi.

Kontakt: Tatijana Pavlović Križanić

3
Razvoj mladih i učešće građana

Kroz ovu komponentu Projekat će podržati privatni i javni sektor u razvoju inovativnosti i preduzetništva mladih. Formalne i neformalne metode učenja biće podržane kako bi mladi mogli da steknu praktične veštine koje će im pomoći pri zapošljavanju. Projekat će, u saradnji sa nadležnim ministarstvima, partnerskim opštinskim Kancelarijama za mlade i lokalnim preduzećima, organizovati treninge i radne prakse za mlade.

Projekat će takođe podržati organizacije mladih/za mlade, organizacije civilnog društva i institucije koje se bave neformalnim obrazovanjem (kao što su SMart Kolektiv, BCIF, Grupa 484, BOŠ itd) kako bi se promovisale aktivne mere zapošljavanja mladih i realizovale aktivnosti društveno odgovornog poslovanja i socijalnog preduzetništva, sa ciljem da opštine i gradovi mogu bolje da odgovore na potrebe mladih za radnim iskustvom.

Pored toga, Projekat će raditi i na jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva u praćenju i sprovođenju aktivnosti regionalnog ekonomskog razvoja, kao i na osiguranju transparentnosti i efikasnosti rada lokalnih vlasti u partnerskim područjima međuopštinske saradnje.

Kontakt: Danijela Jović